top of page

Bestyrelse & Vedtægter for Foreningen Lillebælt Smakkelaug

Oldermand Søren Johansen
+45 41 57 45 78 e-mail: strib@city.dk
Viseoldermand Asbjørn Trædholm
Sekretær Knud Mortensen
Kasser Henrik Bielefeldt  
+45 42 45 31 31     
Bestyrelsesmedlem Jen Glinvad Andersen Bestyrelsesmedlem Jens Lautrup
Bestyrelsesmedlem Peder Uldal

§  1. Navn

Foreningens navn er LILLEBÆLT SMAKKELAUG, med hjemsted på Lillebælt Værftet i Middelfart.

§  2. Formål og hjemsted

Lillebælt Smakkelaug er stiftet med henblik på at restaurere, nybygge, sejle og beskrive egnstypiske joller og sejlbåde af træ.

Desuden arbejder Lillebælt Smakkelauget for at fremme og udvikle kendskabet til samt sejlads med smakkejoller.

Lillebælt Smakkelaugs marine-, kultur- og lokalhistoriske interesseområde afgrænses geografisk indenfor følgende område: Trelde Næs – Bogense og Årøsund – Assens.

Lillebælt Smakkelaugs aktiviteter tager udgangspunkt i foreningens hjemsted: Lillebælt Værftet i Middelfart. Lillebælt Smakkelaug har her rådighed over værkstedfaciliteter der danner ramme omkring restaurering og nybygning af joller/både.

Sejlads med jollerne skal være en naturlig aktivitet, hvor medlemmerne uddannes til at sejle.

Lillebælt Smakkelaug ønsker at samarbejde med beslægtede foreninger og organisationer med henblik på at udbrede kendskabet til og bevarelsen af kystkulturen og træskibsbyggeri, samt sejlads.

§  3.  Medlemmer

Enhver person der har interesse i smakke-jollens kulturhistoriske udvikling og sejlads, og kan gå ind for Lillebælt Smakkelaugs vedtægter, kan optages som medlem og vil samtidigt være medlem af Foreningen Lillebælt-V

 

§  4.  Generalforsamling

Den årlige generalforsamling, der er Lillebælt Smakkelaugs højeste myndighed, afholdes i oktober kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Såfremt et medlem ønsker det, foretages skriftligt afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle forslag kan vedtages ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer, at 2/3 de fremmødte stemmer for forslaget.

Ophævelse af Smakkelauget kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal medlemmet have betalt kontingentet for generalforsamlingsperiode

ærftet

§  5.  Dagsorden for den ordinære generalforsamling

  • Valg af dirigent. Dirigenten skal påse at generalforsamlingen er lovligt indkald og beslutningsdygtigt.

  • Valg af referent.

  • Oldermandens beretning.

  • Fremlæggelse af årsregnskab.

  • Indkomne forslag.

  • Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, således at 4 medlemmer vælges på ulige årstal, og 3 medlemmer vælges på lige årstal.

  • 1 revisor og 1 suppleant

  • Fastsættelse af kontingentet

  • Eventuelt

§  6.

§  4.

§  4.

§  4.

§  4.

§  4.

§  4.

§  4.

bottom of page