top of page

Bestyrelse & Vedtægter for Foreningen Lillebælt Smakkelaug

Oldermand Søren Johansen
+45 41 57 45 78 e-mail: strib@city.dk
Viseoldermand Asbjørn Trædholm
Sekretær Knud Mortensen
Kasser Henrik Bielefeldt  
+45 42 45 31 31     
Bestyrelsesmedlem Jen Glinvad Andersen Bestyrelsesmedlem Jens Lautrup
Bestyrelsesmedlem Peder Uldal

§1 

Navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er LILLEBÆLT SMAKKELAUG, med hjemsted på Lillebælt Værftet i Middelfart.

§2

Formål

Lillebælt Smakkelaug er stiftet med henblik på at restaurere, nybygge, sejle og beskrive egnstypiske joller og sejlbåde af træ.

Desuden arbejder Lillebælt Smakkelauget for at fremme og udvikle kendskabet til samt sejlads med smakkejoller.

Lillebælt Smakkelaugs marine-, kultur- og lokalhistoriske interesseområde afgrænses geografisk indenfor følgende område: Trelde Næs – Bogense og Årøsund – Assens.

Lillebælt Smakkelaugs aktiviteter tager udgangspunkt i foreningens hjemsted: Lillebælt Værftet i Middelfart. Lillebælt Smakkelaug har her rådighed over værkstedfaciliteter der danner ramme omkring restaurering og nybygning af joller/både.

Sejlads med jollerne skal være en naturlig aktivitet, hvor medlemmerne uddannes til at sejle.

Lillebælt Smakkelaug ønsker at samarbejde med beslægtede foreninger og organisationer med henblik på at udbrede kendskabet til og bevarelsen af kystkulturen og træskibsbyggeri, samt sejlads.

§3

Medlemmer

Enhver person der har interesse i smakke-jollens kulturhistoriske udvikling og sejlads, og kan gå ind for Lillebælt Smakkelaugs vedtægter, kan optages som medlem og vil samtidigt være medlem af Foreningen Lillebælt-Værftet

§4

4. Generalforsamling

Den årlige generalforsamling, der er Lillebælt Smakkelaugs højeste myndighed, afholdes i oktober kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Såfremt et medlem ønsker det, foretages skriftligt afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle forslag kan vedtages ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer, at 2/3 de fremmødte stemmer for forslaget.

Ophævelse af Smakkelauget kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal medlemmet have betalt kontingentet for generalforsamlingsperiode

§5

Dagsorden for den ordinære general forsamling

  • Valg af dirigent. Dirigenten skal påse at generalforsamlingen er lovligt indkald og beslutningsdygtigt.

  • Valg af referent.

  • Oldermandens beretning.

  • Fremlæggelse af årsregnskab.

  • Indkomne forslag.

  • Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, således at 4 medlemmer vælges på ulige årstal, og 3 medlemmer vælges på lige årstal.

  • 1 revisor og 1 suppleant

  • Fastsættelse af kontingentet

  • Eventuelt

§6

Ekstraordinær Generalforsamling 

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det i § 4 nævnte varsel, og bestyrelsen er pligtig dertil når 1/5 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom. 

§7

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med oldermand, viceoldermand, kasserer og sekretær. Konstitueringen skal foretages sådan at oldermand, viceoldermand og kasserer ikke kan afgå samtidig.

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse. Bestyrelsen varetager foreningens tarv indadtil og udadtil .

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes minimum 4 gange årligt og indkaldelse skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat, som underskrives af Oldermanden og referenten. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er Oldermandens eller den fungerende Oldermands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§8

. Kontingent og Regnskab

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves helårlig.

Regnskabsåret løber fra den 1/11 til den 31/10.

Regnskabet revideres af den på den årlige generalforsamling valgte revisor, og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

§9

Hæftelse

Lillebælt Smakkelaugs medlemmer hæfter ikke personlig for indgåede forpligtigelser for lauget, for hvilket alene lauget hæfter med dens respektive formue.

Lillebælt Smakkelaugs medlemmer har ingen økonomiske forpligtigelser ovenfor lauget udover kontingentforpligtigelsen.

§10

Tegning

Lauget forpligtes udadtil ved underskrift af Oldermanden og et bestyrelsesmedlem i fællesskab.

Ved køb, salg og pantsætning af både samt fast ejendom tegnes lauget dog af den samlede bestyrelses.

§11

Udelukkelse

Begår et medlem en efter bestyrelsens mening vanærende handling eller tilsidesætter laugets vedtægter kan bestyrelsen udelukke medlemmet.

Det udelukkede medlem har intet krav på indbetalt kontingent.

Et af bestyrelsen udelukket medlem kan forlange udelukkelsen drøftet på den førstkommende ordinære generalforsamling.

§12

Opløsning

I tilfælde af forslag om Lillebælt Smakkelaugs opløsning, skal der afholdes en generalforsamling med dette ene forslag som eneste punkt på dagsorden. Bliver forslaget vedtaget, indvarsles til en Ekstraordinær generalforsamling med den i § 4 nævnte varsel.

Ophævelse af Smakkelauget kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

Bliver forslaget denne gang forkastet, kan spørgsmålet ikke tages op før efter 1 års forløb.

I tilfælde af beslutning om Lillebælt Smakkelaugs opløsning skal laugets formue anvendes til lignende formål, eller til Middelfart Museum og Lillebælt Værftet.

bottom of page