top of page

Bestyrelse & Vedtægter for Lillebælt-Værftets
Venneforening

Formand                   Asger Frederiksen 

Næstformand           Birgit Teut   

Kasser                       Michael Grüttner 

Bestyrelsesmedlem Michael Andersen

Bestyrelsesmedlem Johannes Frederiksen 

Bestyrelsesmedlem Doris Engholm

Bestyrelsesmedlem Asta Friis

1. suppleant             Jørgen Greve

2. suppleant             Geert Christensen

§ 1. Navn – oprettelse – hjemsted.

Foreningens navn er Lillebælt Værftets Venneforening i Middelfart.

Foreningen er stiftet 27. oktober 1998.

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er

 • At skabe folkelig interesse omkring værftet.

 • At skabe indtægtsgivende aktiviteter til støtte for værftet.

 • At tilrettelægge aktiviteter i og omkring værft- og havnemiljøet.

 

§ 3. Medlemmer

Personer som ønsker at støtte foreningens arbejde, kan optages som medlemmer.

Et medlemskab kan opnås som enkelt person eller som en husstand. Et husstandsmedlemskab giver max to stemmer på generalforsamlingen.

Kontingentet for de to typer medlemskabet fastsættes som nævnt under § 5.

 

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen, der foreningens højeste myndighed, afholdes i oktober kvartal.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Såfremt et medlem ønsker det, foretages der skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal, dog kræves vedtægtsændringer, samt ophævelse af foreningen, ¾ af de fremmødte stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

 

§ 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent.

 3. Godkendelse af fuldmagter

 4. Formandens beretning

 5. Kassererens beretning.

 6. Indkomne forslag.

 7. Valg på generalforsamlingen

  • 5-7 bestyrelsesmedlemmer. Halvdelen vælges på lige årstal. og den anden halvdel vælges på ulige årstal. 

  • 2. suppleanter. Den ene vælges på lige årstal og den anden på ulige årstal. Der foretages en prioritering af suppleanterne. 

  • 1 revisor + 1 revisorsuppleant

 8. Fastsættelse af kontingent. 

  • For enkelt medlemmer.

  • For husstandsmedlemskaber.

 9. Eventuelt. 

 

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter indkaldelse af bestyrelse, eller efter skriftlig formuleret krav fra mindst 25 % af medlemmerne. Samme varsel og underretning som ved ordinær generalforsamling.

 

§ 7. Bestyrelsen

Suppleanterne vælges for 2 år. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Formanden tegner foreningen i Lillebælt Værftets bestyrelse.

 

§ 8. Kontingent og regnskab

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og opkræves helårligt. Regnskabsåret løber fra 1/10 – 30/9 og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen. Kassereren modtager foreningens indtægter og underskriver alle kvitteringer. Kassereren fører en af bestyrelsen godkendt kassebog samt en medlemsliste. Kassereren afleverer regnskabet til den af generalforsamlingen valgte revisor, der har 10 dage til regnskabets gennemgang og skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

§ 9. Hæftelse

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser for foreningen, for hvilket alene foreningen hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen, udover kontingent forpligtelsen.

 

§ 10. Opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning, skal der afholdes en generalforsamling med dette forslag som eneste punkt på dagsordenen. Bliver forslaget vedtaget, indvarsles til en ny generalforsamling med det i § 4. nævnte varsel.

Bliver forslaget denne gang forkastet, kan spørgsmålet ikke optages før efter 1 års forløb. 

I tilfælde af opløsning, skal den realiserede foreningsformue anvendes til almennyttige formål.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag den 27. oktober 1998.

 

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen det 26-10-2008.

bottom of page