top of page


Husorden for Lillebælt-Værftet 

Husorden skal overholdes af foreningens medlemmer og lejere.

Hovedprincipperne i foreningens Husorden er, at de der er omfattet af husordenen, udviser sund fornuft, hensyn over for andre og foreningens ejendom herunder bygninger, værktøj, maskiner og andet inventar. Det betyder blandt andet at nedenstående skal overholdes.

Brandfare

Alle er forpligtet til at sætte sig ind i Værftets beredskabsplan – nødudgange, brandslukkernes samt brandskabets placering. Nødudgange, brandslukkere samt brandskabet må ikke på noget tidspunkt blokeres af materialer eller andet grej.

Brug af enhver form for åben ild i eller tæt ved Værftets bygninger er strengt forbudt.

Tobaksrygning er forbudt i samtlige af Lillebælt-Værftets bygninger.

Ved brug af epoxy, tokomponent lakker/maling og olie til træbehandling, skal klude, bøtter, pensler og lignende opbevares udendørs i sikker afstand fra brandbart materiale, da det kan selvantænde. 

2

Bygninger/ broer/ udenoms anlæg

Matroshuset skal under alle forhold være aflåst, når det forlades.

Nøgler i nøgleboksene skal efter brug hurtigst muligt på plads igen.

Sidste person, der forlader Værftet, sikrer sig at alt er aflåst og lukket.

De bådelaug, der gør brug af Værftets broer og bygninger, forpligter sig til at deltage i den løbende vedligeholdelse af samme.

Værftets lokaler og udeanlæg skal holdes ryddelige i størst mulige omfang.

Skader på Værftets bygninger og broer skal indberettes til formanden.

Der må under ingen omstændigheder foretages ændringer af Værftets ejendom uden formandens eller bestyrelsens godkendelse.

Fordeling af plads til de respektive laug og foreninger i jollehuse, skabe og lignende foretages ene og alene af formanden eller bestyrelsen.

Både og joller, der befinder sig på Værftets område, skal som minimum være ansvarsforsikret.

Ved flagning på Værftets flagmaster forpligter den eller de personer, der sætter flaget, sig til at sikre, at det også bliver taget ned igen inden solnedgang.

3

 Maskiner & Værktøj

Værftets værktøj må kun anvendes af Værftets medlemmer, og i de tilfælde hvor medlemmer låner værktøj eller andet grej med hjem, skal det skrives i Logbogen i Matroshuset.

Værktøj, der bruges til de respektive projekter rundet på Værftet skal lægges på plads i Matroshuset ved arbejdsdagens ophør.

Værftets stationære maskiner må kun anvendes af Middelfart Skibs- og Bådebyggeri og de af Værftets medlemmer, der har fuld klarhed over, hvordan de enkelte maskiner skal betjenes.

Alle sikkerhedsprocedurer skal overholdes og udsugningsanlægget anvendes. Den enkelte bruger er ligeledes forpligtet til at sikre sig at spånposerne ikke bliver overfyldte og om nødvendigt skifte dem.

Alle brugere er ligeledes forpligtet til at rydde op efter sig.

Er der fejl og mangler ved maskinen forpligtes man til at meddele det til formanden, så fejlen kan rettes hurtigt muligt.

Der må på ingen måde bearbejdes trykimprægneret træ eller træ, der er behandlet med lak, maling eller lignende eller gl. træ der kan indeholde sten, sand, søm, skruer eller andet, der kan skade maskinerne.

4

Materialer

Forbrug af Værftets materialer så som bl.a. træ, søm, skruer, lak, maling, olie, sandpapir m.m. skal godkendes af formanden.

Alle former for indkøb på vegne af foreningen Lillebælt-Værftet skal godkendes af formanden eller kasserer.

5

Arbejdsmiljø

Der må ikke arbejdes med polyester og glasfiber i Værftets bygninger, da det kræver helt specielle sikkerhedsforanstaltninger, som ikke findes på Værftet.

Udsugningsanlægget skal være tændt ved brug af div. maskiner og de respektive spjæld skal være indstillet korrekt.

Alle værnemidler på og ved maskinerne skal anvendes.

Der må ikke nydes alkohol på arbejdsområderne eller i Værftets arbejdslokaler. Der gøres dog undtagelser i forbindelse med Venneforeningens eller Værftets arrangementer. Ved særlige lejligheder kan der nydes alkohol i Smakkestuen og i mødelokalet på 1. sal.

6

Trailere

Værftets indregistrerede bådtrailere kan lånes af Værftets medlemmer til transport af joller og andre både hjemmehørende på Værftet eller tilknyttede bådelaug mod at notere lånet i logbogen i El skabet. Det samme gælder Værftets almindelige gittertrailer. Det er den enkelte bruger/låners ansvar, at traileren er i fuld lovlig og funktionsdygtig stand både før og efter brug/lån. I tilfælde af fejl og mangler skal det indberettes til Værftets formand.

Efter endt brug skal trailerne rengøres, aflåses og sættes på plads. Gittertraileren må på ingen måde anvendes som affaldscontainer og henstå med affald i flere dage uden forudgående aftale med formanden.

 

Nærværende Husorden er godkendt af foreningen Lillebælt-Værftets bestyrelse torsdag den 10. dec. 2020

Let's Work Together

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page