top of page

Bestyrelse & Vedtægter for Foreningen Lillebælt-Værftet

Formand Jens Lautrup  

Næstformand Jens Glinvad Andersen   

Kasser Vagn Olsen  

Sekretær Asger Frederiksen  

Bestyrelsesmedlem Viggo Neumand 

Bestyrelsesmedlem Søren Søndergård

Bestyrelsesmedlem Maiken Nørup  (Middelfart Museum)

Bestyrelsesmedlem:   Anja Reilev  (Middelfart Kommune)

§1 

Navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Lillebælt-Værftet, og hjemstedet er Middelfart Kommune.

Foreningens adresse er Havnegade 98, 5500 Middefart.

Foreningens formål er at drive det på den af Middelfart Kommune ejede grund, matr.nr. 92 b Middelfart Markjorder, Havnegade 98 5500 Middelfart opførte skibs- og bådebyggeri, herunder at udleje lokaler til kulturelle

formål samt at stille lokaliteter til rådighed for de både- og jollelaug/ -foreninger der er tilknyttet Lillbælt-Værftet, således at disse får mulighed for at vedligeholde, restaurere og nybygge og sejle træskibe og joller.

Lillebælt-Værftet skal drives som museumsværft og søfartshistorisk center for den nordlige del af Lillebælt med hovedvægten lagt på områdets kystkultur og træskibsbygningstraditioner.

Foreningens formål er tillige at bevare Middelfart skibs- og Bådebyggeri som en levende arbejdsplads. Foreningen kan derfor bortleje retten til at drive bådebyggeriet, idet lejeren skal respektere Foreningen Lillebælt-

Værftets formål vedr. træskibsbygning.

§2

Medlemsforhold

Enhver person, der har interesse i bevarelsen af Lillebælt-Værftet og kan gå ind for Foreningen LillebæltVærftets vedtægter, kan optages som medlem. Samtlige medlemmer af de tilknyttede både- og jollelaug skal være medlem af Foreningen Lillebælt-Værftet. Den selvejende institution Middelfart Museum og den kommunale institution Fredericia Museum er fødte medlemmer af foreningen.
Både- og jollelaug/ -foreninger der ønsker tilknytning til Foreningen Lillebælt-Værftet skal godkendes af Foreningen Lillebælt-Værftets bestyrelse.
Samtlige medlemmer, lejere og øvrige brugere af Foreningen Lillebælt-Værftets ejendom og faciliteter er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende husorden.

§3

Støtteforening

I forbindelse med Foreningen Lillebælt-Værftet kan der oprettes en støtteforening med det formål at støtte Foreningen Lillebælt-Værftets aktiviteter økonomisk. Foreningens vedtægter skal godkendes af Foreningen Lillebælt-Værftets bestyrelse.
Støtteforeningen kan udpege en repræsentant til Foreningen Lillebælt-Værftets bestyrelse.

§4

Ledelse

Den årlige generalforsamling, der er Foreningen Lillebælt-Værftets højeste myndighed, afholdes i januar kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel ved annoncering i Blokken og/ eller i digitale medier/ pressen med angivelse af dagsorden.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal af bestyrelsen formidles til medlemmerne senest 7 dage inden samme.
Såfremt et medlem ønsker det, fortages skriftligt afstemning.
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal medlemmet senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse have betalt kontingent for generalforsamlingsperioden. Dette gælder dog ikke for de fødte medlemmer samt kommunens repræsentant i bestyrelsen.
Medlemmer med mere end et medlemskab har maksimalt én stemme. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Alle forslag kan vedtages ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer og opløsning af foreningen eller salg af Værftet, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
Opløsning af Foreningen Lillebælt-Værftet – se § 11.
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse.
Brugerforum: Udover generalforsamlingen indkalder bestyrelsen eller repræsentanter heraf minimum 2 gange årligt til et dialog- og koordineringsmøde mellem Foreningen Lillebælt-Værftet og de tilslutte

§5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af regnskab
5. Forelæggelse af næste års driftsbudget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af formand. Formanden vælges for 2 år ad gangen
9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges på ulige årstal og 2 medlemmer på lige årstal.
Valg af 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen
Valg af revisor, der vælges for 1 år ad gangen
1 bestyrelsesmedlem udpeges af Middelfart Museum
1 bestyrelsesmedlem udpeges af Fredericia Museum
1 bestyrelsesmedlem udpeges af Middelfart Kommune
1 bestyrelsesmedlem udpeges af støtteforeningen
10. Forelæggelse af vedligeholdelses- restaureringsplan
11. Eventuelt.

§6

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det i § 4 nævnte varsel for ordinær generalforsamling og bestyrelsen er pligtig dertil, når mindst 1/5 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt tid og sted.

§7

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer, som henholdsvis vælges og udpeges således:
• Medlemmerne 1 formand samt 4 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter
• Middelfart Museum 1 bestyrelsesmedlem
• Fredericia Museum 1 bestyrelsesmedlem
• Middelfart Kommune 1 bestyrelsesmedlem
• Støtteforeningen 1 bestyrelsesmedlem + suppleant
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen evt. ansatte personers virksomhed.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller 4 medlemmer af bestyrelsen kræver det. Indkaldelse skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden.
Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat, som gøres tilgængelig for medlemmerne.
Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang ansætte lønnet arbejdskraft.

§8

Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den valgte revisor og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger.
Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige stilling altid kan læses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.

§9

Hæftelse

Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.
Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen, ud over evt. leje.

§10

Tegning

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

§11

Opløsning

I tilfælde af forslag om opløsning af foreningen eller salg af værftet, skal der afholdes generalforsamling med dette ene forslag som eneste punkt på dagsordenen. Bliver forslaget vedtaget med det krævede stemmetal, indkaldes til en ny generalforsamling med det i § 4 nævnte varsel. Bliver forslaget denne gang forkastet, kan forslaget tidligst rejses igen efter 1 års forløb. Der skal forløbe et tidsrum på mindst tre måneder mellem de to generalforsamlinger.
Såfremt det besluttes at opløse foreningen og afhænde foreningens aktiver, skal den realiserede foreningsformue anvendes til almennyttige formål og så vidt der er muligt indenfor de maritime træskibstraditioner.

 

Således vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde i Middelfart 03.12.1997.

Ændret §§ 2,3,4,5,6 og 7 på ordinært repræsentantskabsmøde på Lillebælt Værftet 21.03.2013.

Ændret §§ 5 og 8 på ordinært repræsentantskabsmøde på Lillebælt Værftet 27.03.2014.


Ændret § 1,2,3,4,5,6,7,8,11 på ekstraordinært repræsentantskabsmøde på Lillebælt-Værftet 09.11.2020:
Fra vedtagelsen af vedtægtsændringen af 09.11.2020 og frem til afholdelsen af den første
ordinære generalforsamling og valget af en ny bestyrelse i følge disse fortsætter den hidtidige bestyrelse arbejdet og forpligtelserne. Herunder organisering af medlemsoptagelse og af medlemskartotek samt indkaldelse og afholdelse af generalforsamling i henhold til nærværende vedtægter.

Ændret §§ 2,5 & 7 på ordinær generalforsamling 21.02.2022: 

Fredericia Museum udtrådt af foreningen. Middelfart Museum er ikke længere opført som medlem af foreningen, men er fortsat inviteret med et medlem af bestyrelsen.)

Bestyrelse & Vedtægter for Foreningen Lillebælt-Værftet

Formand Jens Lautrup  

Næstformand Jens Glinvad Andersen   

Kasser Vagn Olsen  

Sekretær Asger Frederiksen  

Bestyrelsesmedlem Viggo Neumand 

Bestyrelsesmedlem Søren Søndergård

Bestyrelsesmedlem Maiken Nørup  (Middelfart Museum)

Bestyrelsesmedlem:   Anja Reilev  (Middelfart Kommune)

§1 

Navn, formål og hjemsted

Enhver person, der har interesse i bevarelsen af Lillebælt-Værftet og kan gå ind for Foreningen LillebæltVærftets vedtægter, kan optages som medlem. Samtlige medlemmer af de tilknyttede både- og jollelaug skal være medlem af Foreningen Lillebælt-Værftet. Den selvejende institution Middelfart Museum og den kommunale institution Fredericia Museum er fødte medlemmer af foreningen.
Både- og jollelaug/ -foreninger der ønsker tilknytning til Foreningen Lillebælt-Værftet skal godkendes af Foreningen Lillebælt-Værftets bestyrelse.
Samtlige medlemmer, lejere og øvrige brugere af Foreningen Lillebælt-Værftets ejendom og faciliteter er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende husorden.

§2

Medlemsforhold

Enhver person, der har interesse i bevarelsen af Lillebælt-Værftet og kan gå ind for Foreningen LillebæltVærftets vedtægter, kan optages som medlem. Samtlige medlemmer af de tilknyttede både- og jollelaug skal være medlem af Foreningen Lillebælt-Værftet. Den selvejende institution Middelfart Museum og den kommunale institution Fredericia Museum er fødte medlemmer af foreningen.
Både- og jollelaug/ -foreninger der ønsker tilknytning til Foreningen Lillebælt-Værftet skal godkendes af Foreningen Lillebælt-Værftets bestyrelse.
Samtlige medlemmer, lejere og øvrige brugere af Foreningen Lillebælt-Værftets ejendom og faciliteter er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende husorden.

§3

Støtteforening

I forbindelse med Foreningen Lillebælt-Værftet kan der oprettes en støtteforening med det formål at støtte Foreningen Lillebælt-Værftets aktiviteter økonomisk. Foreningens vedtægter skal godkendes af Foreningen Lillebælt-Værftets bestyrelse.
Støtteforeningen kan udpege en repræsentant til Foreningen Lillebælt-Værftets bestyrelse.

§4

Ledelse

Den årlige generalforsamling, der er Foreningen Lillebælt-Værftets højeste myndighed, afholdes i januar kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel ved annoncering i Blokken og/ eller i digitale medier/ pressen med angivelse af dagsorden.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal af bestyrelsen formidles til medlemmerne senest 7 dage inden samme.
Såfremt et medlem ønsker det, fortages skriftligt afstemning.
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal medlemmet senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse have betalt kontingent for generalforsamlingsperioden. Dette gælder dog ikke for de fødte medlemmer samt kommunens repræsentant i bestyrelsen.
Medlemmer med mere end et medlemskab har maksimalt én stemme. Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Alle forslag kan vedtages ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer og opløsning af foreningen eller salg af Værftet, at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
Opløsning af Foreningen Lillebælt-Værftet – se § 11.
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse.
Brugerforum: Udover generalforsamlingen indkalder bestyrelsen eller repræsentanter heraf minimum 2 gange årligt til et dialog- og koordineringsmøde mellem Foreningen Lillebælt-Værftet og de tilslutte

§5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af regnskab
5. Forelæggelse af næste års driftsbudget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg af formand. Formanden vælges for 2 år ad gangen
9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges på ulige årstal og 2 medlemmer på lige årstal.
Valg af 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen
Valg af revisor, der vælges for 1 år ad gangen
1 bestyrelsesmedlem udpeges af Middelfart Museum
1 bestyrelsesmedlem udpeges af Fredericia Museum
1 bestyrelsesmedlem udpeges af Middelfart Kommune
1 bestyrelsesmedlem udpeges af støtteforeningen
10. Forelæggelse af vedligeholdelses- restaureringsplan
11. Eventuelt.

§6

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det i § 4 nævnte varsel for ordinær generalforsamling og bestyrelsen er pligtig dertil, når mindst 1/5 af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt tid og sted.

§7

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer, som henholdsvis vælges og udpeges således:
• Medlemmerne 1 formand samt 4 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter
• Middelfart Museum 1 bestyrelsesmedlem
• Fredericia Museum 1 bestyrelsesmedlem
• Middelfart Kommune 1 bestyrelsesmedlem
• Støtteforeningen 1 bestyrelsesmedlem + suppleant
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen evt. ansatte personers virksomhed.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller 4 medlemmer af bestyrelsen kræver det. Indkaldelse skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden.
Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat, som gøres tilgængelig for medlemmerne.
Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang ansætte lønnet arbejdskraft.

§8

Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af den valgte revisor og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger.
Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige stilling altid kan læses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.

§9

Hæftelse

Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.
Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser over for foreningen, ud over evt. leje.

§10

Tegning

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.

§11

Opløsning

I tilfælde af forslag om opløsning af foreningen eller salg af værftet, skal der afholdes generalforsamling med dette ene forslag som eneste punkt på dagsordenen. Bliver forslaget vedtaget med det krævede stemmetal, indkaldes til en ny generalforsamling med det i § 4 nævnte varsel. Bliver forslaget denne gang forkastet, kan forslaget tidligst rejses igen efter 1 års forløb. Der skal forløbe et tidsrum på mindst tre måneder mellem de to generalforsamlinger.
Såfremt det besluttes at opløse foreningen og afhænde foreningens aktiver, skal den realiserede foreningsformue anvendes til almennyttige formål og så vidt der er muligt indenfor de maritime træskibstraditioner.

 

Således vedtaget på stiftende repræsentantskabsmøde i Middelfart 03.12.1997.

Ændret §§ 2,3,4,5,6 og 7 på ordinært repræsentantskabsmøde på Lillebælt Værftet 21.03.2013.

Ændret §§ 5 og 8 på ordinært repræsentantskabsmøde på Lillebælt Værftet 27.03.2014.


Ændret § 1,2,3,4,5,6,7,8,11 på ekstraordinært repræsentantskabsmøde på Lillebælt-Værftet 09.11.2020:
Fra vedtagelsen af vedtægtsændringen af 09.11.2020 og frem til afholdelsen af den første
ordinære generalforsamling og valget af en ny bestyrelse i følge disse fortsætter den hidtidige bestyrelse arbejdet og forpligtelserne. Herunder organisering af medlemsoptagelse og af medlemskartotek samt indkaldelse og afholdelse af generalforsamling i henhold til nærværende vedtægter.

Ændret §§ 2,5 & 7 på ordinær generalforsamling 21.02.2022: 

Fredericia Museum udtrådt af foreningen. Middelfart Museum er ikke længere opført som medlem af foreningen, men er fortsat inviteret med et medlem af bestyrelsen.)

bottom of page